Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Spoločnosť AURUM properties, s.r.o. so sídlom Hlavná 52, 04001 Košice, IČO: 46721282, ako prevádzkovateľ domény www.aurumreality.sk. Spoločnosť AURUM properties, s.r.o. vykonáva realitnú činnosť a realitné služby v mene obchodnej značky AURUM na území Slovenskej Republiky. 

Pri spracúvaní osobných údajov ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby, ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bližšie informácie o možnostiach odvolania súhlasu poskytne naša realitná kancelária.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Uchádzači o pozíciu Maklér

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania výberového konania na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ (partner predaja). Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené v odkaze, tel. číslo, predpokladané miesto výkonu činnosti. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola žiadosti na obsadenie voľnej pozície „Maklér“ doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, a sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

Záujemcovia o predaj, prenájom, kúpu nehnuteľností

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vašej ponuky alebo dopytu, týkajúcich sa predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. Rozsah osobných údajov, ktoré budeme o Vás spracúvať, záleží od skutočnosti, či sa rozhodnete využiť naše služby pre sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. V prípade, ak sa rozhodnete využiť naše služby v oblasti sprostredkovania predaja alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu:  meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ, cena, popis), región, mesto, PSČ, ulica, informácie o vlastníctve. V prípade, ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti a rozhodnete sa využiť naše služby, budeme o Vás spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, informácie o kúpe/prenájme nehnuteľnosti, preferovaná adresa nehnuteľnosti, typ nehnuteľnosti, osobné údaje uvedené v dopyte. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bola ponuka alebo dopyt doručená. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, a sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

Záujemcovia o obhliadku a bližšie poskytnutie informácií týkajúcich sa nehnuteľnosti a súvisiacich informácií

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vykonania úkonov súvisiacich s posúdením Vášho dopytu, týkajúceho sa uskutočnenia obhliadky alebo poskytnutia bližších informácií o nehnuteľnosti prípadne iných súvisiacich informácií. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy (predzmluvný vzťah). Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, osobné údaje uvedené v dopytovej otázke, informácie o obhliadke. V našom informačnom systéme budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, a sprostredkovateľ zabezpečujúci správu webovej stránky.

Klienti realitných kancelárií

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie zrealizovaných obchodov týkajúcich sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľností, ako aj za účelom správy a uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená , že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia obchodov a ochrana obchodnej značky AURUM. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, tel. číslo, e-mail, informácie o nehnuteľnosti (typ nehnuteľnosti, typ ponuky, vlastníctvo, región, mesto, PSČ, ulica, popis nehnuteľnosti, informácie o cene nehnuteľnosti, fotografie prípadne videozáznam), osobné údaje nachádzajúce sa v zmluvnej dokumentácií týkajúcej sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od zrealizovania obchodu týkajúceho sa sprostredkovania predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému. Príjemcom Vašich osobných údajov je aj spoločnosť AURUM properties, s.r.o., Hlavná 52, 040 01 Košice, IČO: 46721282

Overovanie spokojnosti

Po ukončení realitnej transakcie Vás môžeme kontaktovať za účelom overenia Vašej spokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb našej realitnej kancelárie. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je skvalitnenie poskytovaných služieb. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 3 mesiacov od ukončenia realitnej transakcie. Príjemcom Vašich osobných údajov budú poverené osoby v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi, správca webovej stránky, a subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákonnej povinnosti. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Dodávatelia

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom správy zmluvných vzťahov, uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, internej evidencie, ako aj za účelom plnenia daňových povinností. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba a na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu. Hlavným oprávneným záujmom je interná evidencia. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov sme vykonali tzv. porovnávací test, v ktorom sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe plnenia našich zákonných (daňových) povinností. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v dodávateľských zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Príjemcom Vašich osobných údajov sú poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, sprostredkovateľ zabezpečujúci správu interného systému, sprostredkovateľ zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Hlavná 52, 040 01 Košice, alebo e-mailom na: info@aurumreality.sk